Arbetsbeskrivning

Gryningspyromanen – en berättelse om hämnd

Monica Wallden
2017-01-11

KATEGORI

Bok

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: David Widlund

Namn: Monica Walldén

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

De som nomineras är alltså:
Monica Walldén och David Widlund

Det gick inte att klicka på "lägg-till-person" i webbformuläret, så därför lägger vi till ytterligare kontaktuppgifter till David här:

David Widlund
widlunddavid@hotmail.com
070-7619800

PUBLICERINGSDATUM

2016-10-21

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Hoi förlag

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

I boken beskrivs vad som skapat Sveriges sannolikt värsta mordbrännare och hur samhället misslyckats med att koppla någon gärningsman till det hundratal bränder han misstänks ha anlagt. Detta kartläggs bland annat via offentliga dokument och intervjuer. Totalt bedöms den så kallade Gryningspyromanen ha kostat samhället en miljard. En ny metod som skulle kunna användas i Sverige för att basera åtal på sannolikhetskalkyler presenteras utifrån bränder han misstänkts, men inte fällts, för. I boken visas rättssamhällets svagheter när det gäller att lagföra seriemordbrännare. Dessutom presenterar vi nya bevis som inte tidigare har prövats rättsligt, som skulle kunna knyta Ulf Borgström till två brandplatser.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Boken bygger på utförligt grävande, där klassiska metoder för faktasammanställning och analys har tillämpats. Mängder av dokument har använts i researchen som förundersökningar, domar, brandutredningar, psykologutlåtanden med mera, liksom intervjuer med polis, räddningstjänst, åklagare, vittnen, anhöriga och andra berörda. Genom att samla och sammanställa all tillgänglig information har vi i boken kunnat ge en unik bild av en person som gäckat polisen i 20 års tid och ställt centrala rättsprinciper på sin spets. Vi påtalar att rättsväsendet med dagens dna-metoder har möjlighet att pröva om oanalyserade djurhår som hittades i en värmeljushylsa kan knytas till djurhår på Borgströms byxor, vilket inte har gjorts. Vi har också kunnat skildra hur polis och domstolar misslyckats med att bevaka, gripa och lagföra en av landets mest efterspanade och omtalade personer.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Bokens ena författare, brandingenjören David Widlund, deltog i en konferens 2007 där fallet Gryningspyromanen diskuteras. Han bestämde sig för att gräva djupare i vad som format Borgström och vad som grundlagt hans hat mot samhället, liksom samhällets hantering av de bränder han misstänkts för. Det blev en bok som utkom 2012 som diskuterade fallet. David Widlund och journalisten Monica Walldén har sedan samarbetat med att gå igenom allt tillgängligt material och samlat detta i boken "Gryningspyromanen - en berättelse om hämnd" som publicerades hösten 2016 och som alltså är det bidrag som nomineras.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har:
- gått igenom ett stort antal dokument, som förundersökningar, domar, brandutredningar, insatsrapporter med mera
- intervjuat ett fyrtiotal personer, allt från utredare och experter till vittnen och anhöriga
- besökt de aktuella platserna
- gått igenom aktuell forskning
- använt en, i andra länder tillämpad, statistisk metod för att kalkylera sannolikheten för att Ulf Borgström ligger bakom bränder han ej blivit dömd för
- i samarbete med forskare på Lunds universitet utvecklat metodiken för denna metod för att göra en ännu säkrare bedömning av sannolikheten

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Dokument, intervjuer, forskning, egen research på plats. Se ovan. Även anonyma källor har använts i researchen.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

1. Mycket fokus har fått läggas på att sammanställa och strukturera ett mycket omfattande material, bland annat tusentals offentliga dokument.
2. En annan problematik har gällt hotbilden. Den har påverkat benägenheten att berätta hos vissa av våra källor. Borgström har även i samband med bokens publicering uttalat tydliga hot mot oss författare.
3. En tredje, mycket speciell, problematik har gällt hur vi beskriver brottsliga handlingar som är "polisiärt uppklarade", det vill säga polisen är övertygad om att Borgström är skyldig till dem, men han har inte kunnat dömas för dem. Borgström har också själv antytt att han är skyldig till 200 bränder. Det har inneburit att vi särskit fått tänka igenom våra formuleringar och i mesta möjliga mån låta fakta tala så att läsaren kan dra sin egen slutsats.
4. Slutligen, eftersom vi inte lyckats få Ulf Borgström själv att låta sig intervjuas, har vi fått bygga berättelsen på andra källor.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Grävet som nomineras är boken "Gryningspyromanen - en berättelse om hämnd", Hoi förlag 2016.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

David har samlat material sedan 2007, men det mesta av arbetet med boken har skett det senaste året före utgivning.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Boken fick stor uppmärksamhet i samband med utgivningen. Vi intervjuades som författare i en rad teve- och radioprogram och i ett stort antal tidningar. Vi har medverkat vid ett flertal konferenser, bland annat om brandskyddsfrågor. Särskilt inom brandskyddsbranschen har boken väckt stor uppmärksamhet. Den har satt förnyat ljus på debatten om rättssamhällets tillkortakommanden vad gäller att utreda och lagföra misstänkta mordbrännare.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej, inte så vitt vi vet.