Om grävfonden

Vid FGJ:s årsmöte 2015 beslutades att föreningen ska bilda stiftelsen Grävfonden. Syftet är att via donerat kapital dela ut stipendier till journalister som varit medlemmar i föreningen i två år. Dessa stipendier ska ”öka förmågan hos journalister att gå på djupet och ta reda på fakta och sakförhållande och ta sig an nya ämnen, något som blir allt svårare i dagens medieklimat med alltmer ytlig klickjakt”. En interimstyrelse bildades som i huvudsak arbetat med att kontakta många tänkbara donatorer. Kontakterna har genomgående mötts av mycket stor förståelse och stöd för det vällovliga initiativet. Nu fortsätter arbetet med att etablera fonden.

Förslag till Stadgar för Stiftelsen Grävfonden

§ 1

Stiftelsens namn är Stiftelsen Grävfonden och har sitt säte i Stockholm. Stiftelsen är en avkastningsstiftelse.

§ 2

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier främja en djupgående och kritisk granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken, att bidra till ett ökat kunskapsutbyte och samarbete journalister emellan samt att arbeta för en god journalistisk etik på detta område.

Medlemmar i Föreningen Grävande Journalister (FGJ) kan söka stipendier för att fortbilda sig kring undersökande journalistik och främja stiftelsens syfte.

Sökande ska ha betalat avgift i FGJ de senaste två åren.

§ 3

Vid val av stipendiater bör styrelsen främst välja dem som kan förväntas använda utbildningen enligt intentionerna i §2. Styrelsen bör eftersträva balans bland annat när det gäller genus, geografisk spridning, fördelning på olika redaktioner och mellan tillsvidareanställda, visstidsanställda och frilansar. Styrelsen bör arbeta så att jäv förebyggs.

§ 4

Stipendiaternas namn ska snarast offentliggöras. Stipendiater ska kortfattat redovisa hur stipendiet har använts och styrka sina kostnader.

Etik

§ 5

Fondens ekonomiska förvaltning ska präglas av god etik, både när det gäller donationer och placeringar. Fondens styrelse godkänner och avslår donationer, och svarar för gränsdragningar och andra avvägningar.

Styrelsen ska i samarbete med dem som sköter den ekonomiska förvaltningen av fondens tillgångar utarbeta en placeringspolicy som regelmässigt bör utvärderas

Styrelse och firmateckning

§ 6

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse om fem personer, ordförande och fyra ordinarie ledamöter, som väljs av FGJ:s årsmöte. Ordföranden bör vara en person, som gjort eller gör en erkänd insats för seriös journalistik och är väl respekterad.

För styrelsens ledamöter ska finnas personliga suppleanter, vilka utses i samma ordning som de ordinarie ledamöterna. Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter utses för en tid av två kalenderår i sänder. Om ledamot eller suppleant avgår eller avlider under löpande mandatperiod, kan ny ledamot eller suppleant utses fram till utgången av mandatperioden.

Detta kan ske på närmast följande föreningsårsmöte eller, om Stiftelsen Grävfondens styrelse finner det nödvändigt, av FGJ:s styrelse. I det senare fallet ska närmast följande föreningsårsmöte bekräfta beslutet eller välja ny ledamot eller suppleant.

§ 7

Styrelsen är beslutsför, när samtliga ledamöter kallats och minst tre ledamöter däribland ordföranden eller dennes suppleant är närvarande. Beslut sker med enkel majoritet. Minst tre ledamöter måste dock vara ense.

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

§ 8

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser. Användning av stiftelsens tillgångar och förvaltningen av dem

§ 9

För fullföljande av stiftelsens ändamål förfogar styrelsen över hela den behållna avkastningen av stiftelsens tillgångar.

§10

Stiftelsens tillgångar ska förvaltas på det sätt som stiftelsens styrelsen beslutar.

Räkenskapsår

§ 11

Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderåret.

Årsredovisning och revision

§ 12

Styrelsen ska för varje räkenskapsår upprätta och, före den 1 mars nästföljande år, till revisorerna överlämna berättelse över förvaltningen av stiftelsens angelägenheter.

§ 13

Revision av styrelsens förvaltning och räkenskaper utförs årligen av två revisorer. För var och en av dem ska personlig suppleant finnas.

Den ene av revisorerna och suppleanten för denne ska vara auktoriserad revisor. Revisorerna ska senast inför årsmötet varje år avge skriftlig berättelse över sin granskning och då ska årsberättelsen och revisionsberättelsen överlämnas till Föreningen Grävande Journalisters styrelse inför årsmötet.

§ 14

Styrelsen utser revisorer och revisorssuppleanter. Stiftelsen ska vara undantagen från sådan anmälningsplikt och tillsyn, som avses i lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

Ändring av stadgarna

§ 15

För ändring av dessa stadgar erfordras enhälligt beslut av styrelsen och godkännande av revisorerna. Ändring får dock aldrig innebära att stiftelsens ändamål enligt § 2 ändras.

Upplösning

§ 16

Upplösning. Om stiftelsen någon gång skulle upphöra ska resterade tillgångar utdelas i enlighet med ändamålet.