Nyhet

Kallelse till extra årsmöte

2017-08-24

Härmed kallar Föreningen Grävande Journalister till ett extra årsmöte som ska behandla frågan om arvode till förtroendevalda.

När: Fredagen den 6 oktober klockan 15.00
Plats: Sveriges Television, Pumpgatan 2, 413 16, Göteborg.

På dagordningen:
1. Mötets öppnande
2. Förslag till dagordning
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6 Val av mötets två justerare tillika rösträknare.
7. Fråga om styrelsens mandat att besluta om ersättning och arvoden för styrelsemedlemmar.
8. Mötets avslutande.

Underlag gällande punkt 7 på dagordningen skickas ut senast måndag den 2 oktober 2017.

I korthet: Föreningen har stora möjligheter till att utvecklas de närmaste åren, med flera ambitiösa projekt på gång som kommer att kunna ge föreningens medlemmar ännu mer valuta för medlemsavgiften än de får idag. För att på ett ansvarsfullt sätt arbeta vidare med de olika satsningar som är på gång behöver styrelsen lägga ner betydligt mer tid än idag, något som är mycket svårt att göra på ideell basis. På det senaste årsmötet gavs styrelsen ett tydligt besked om att medlemmarna förväntar sig att arvodesfrågor gällande förtroendevalda underställs årsmötet. Därför har vi valt att kalla till ett extra årsmöte för att be om medlemmarnas stöd i den frågan.

För att vara röstberättigad på årsmötet ska du ha betalat medlemsavgift för 2017 och vara närvarande på mötet. Läs FGJ:s stadgar här för mer information.
http://www.fgj.se/om-oss/stadgar/

För att underlätta för medlemmar som önskar delta på det extra årsmötet så erbjuder föreningen ett resebidrag för medlemmar boende utanför Västra Götaland. Styrelsen har avsatt 10.000 kronor för ändamålet har möjlighet att få maximalt 500 kronor i resebidrag. För att ta del av resebidraget så behöver du i efterhand, senast den 13 oktober, ansöka till kansli@fgj.se med bifogade kvitton. Först till kvarn gäller för bidraget.

Ev frågor, kontakta ordförande Terje Carlsson på 0739861622.

Välkommen!