Personresearchguiden

Vart vänder du dig när du behöver vet allt om en person? FGJ:s lathund för personresearch hjälper dig hitta rätt i myndighetsdjungeln.

Äktenskapsförord – har X

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Äktenskapsregistret

Du måste veta

Personnummer. Om äktenskapsförordet är registrerat 1972 eller tidigare krävs bägge makarnas fullständiga namn och personnummer. För personnummer kontakta folkbokföringen, se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html

Sparas

För alltid. Uppgifter finns från 1921 (digitalt från 1972).

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Uppgifter om äktenskapsskillnad, äktenskapsförord, gåvan mellan makar, bodelningshandling, anmälan om bodelning, avskrivning av äktenskapsskillnadsmål (då parterna gjort en anmälan om äktenskapsskillnad) och avskrivning (då parterna under betänketiden har ångrat sig och alltså fortfarande är gifta) med mera.

Övrigt

Om personen/personerna är födda innan 1956 krävs fullständiga namn på båda makar och i vissa fall behövs även kvinnans efternamn som ogift. Det är ofta lättare att söka på kvinnans efternamn, som ogift. Om det skett ett namnbyte behövs det tidigare efternamnet. Om personen inte är folkbokförd kan det även gå att söka på personnummer utan de fyra sista siffrorna. För att få kopia på handlingar tas en grundavgift ut på 100 kr, därefter tillkommer en avgift på 2 kr per kopia. För gratiskopia: fråga vilken tingsrätt äktenskapsförordet är registrerat hos samt registreringsdatum. Ring tingsrätten och begär kopia.

Allmänna reklamationsnämnden – är X anmäld eller anmälare

Myndighet

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Hemsida

Begär

Registrator

Du måste veta

Namn på anmälaren, den som blivit anmäld, ärendenummer eller vad ärendet gäller.

Sparas

Underlaget för beslutet gallras efter två år men själva beslutet finns alltid kvar.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Namn på anmälaren, den som blivit anmäld, vad ärendet gäller, och om ärendet bifallits eller avslagits. Även nämndens rekommendation och om näringsidkaren följt denna.

Övrigt

ARN:s främsta uppgift är att pröva konsumenttvister. För ändamålet finns tretton olika nämndeavdelningar. Myndighetens kansli, som bland annat bereder nämndeavdelningarnas ärenden, har också till uppgift att stödja med medling i konsumenttvister som kommunerna bedriver. Presentationsterminal finns där man själv kan söka. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per kopia.

Arbetsdomstolen – är X part i

Myndighet

Arbetsdomstolen

Hemsida

Begär

Registrator eller målkansliet.

Du måste veta

Namn eller personnummer på någon av parterna. Organisationsnamn, organisationsnummer eller inkommet datum.

Sparas

Tio år, därefter hos Riksarkivet.

Sekretess

Vissa uppgifter skyddas, bl a läkarintyg

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Parter, kort målbeskrivning, stämningsansökan, svaromål, protokoll och dom. Beställningen kan göras hos domstolens kansli eller per e-post. Arbetsdomstolen publicerar de domar som anses ha ett allmänt intresse på hemsidan. Det går att söka från och med 1993.

Övrigt

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolen prövar som första och sista instans arbetstvister som väcks av arbetsgivar- eller arbetarorganisationer eller av arbetsgivare som själva slutit kollektivavtal samt överprövar arbetstvister som avgjorts av tingsrätt. Kostnadsfri information om Arbetsdomstolens domar från år 1993 finns på http://www.lagrummet.dom.se och kan även beställas hos domstolens kansli eller per e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se. Kopia av Arbetsdomstolens domar eller beslut kan i viss utsträckning även levereras i elektronisk form som e-post. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Arbetsgivare (offentlig) – var jobbar X

Myndighet

Statens pensionsverk (SPV)

Hemsida

Begär

Vilken arbetsgivare har X?

Du måste veta

Personnummer, namn eller titel. Enbart en titel eller namn tar längre tid att hitta. Ofta får SPV frågor om före detta riksdagsmäns statsrådspension och övriga uppdrag, de förfrågningarna kan gå snabbt att svara på genom att kontakta rätt person, se kontaktpersoner.

Sparas

Egenpensionsförmån sparas i 5 år efter utgången av det år då förmånstagaren avlidit. Familjepension

Sekretess

Säkerhetsklassade tjänster t.ex. polis, KFM, förföljda personer samt hemlig identitet förutsatt att personen inte är sekretesskyddad.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Pensionsgrundande anställningar, löner, titlar, pension, ledigheter med mera.

Övrigt

SPV har till uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner. Om personen har varit statligt anställd går det även att se tidigare arbetsgivare. Det är lättare att söka på uppgifter från och med 1981 och framåt, men det går även att söka på uppgifter från och med 1963.

Arbetsgivare (privat) – var jobbar X

Myndighet

Försäkringskassan

Hemsida

Begär

Vilken arbetsgivare har X?

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn. Det går antagligen fortare att få ut uppgifter från det lokala kontoret men det går även att kontakta vilket kontor som helst, se http://www.fk.se/kontakt/regional_info/index.php

Sparas

Olika uppgifter sparas olika lång tid, det finns inga generella regler för gallring. Vissa uppgifter

Sekretess

SekrL 7:7 Uppgiften är harmlös och ska normalt lämnas ut

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Hos FK finns uppgifter om olika förmåner, ersättningar, bidrag och generell personinformation. Det finns ofta uppgifter om arbetsgivare men uppgifterna kan vara inaktuella. Identitetsuppgifter: generell personinformation, till exempel fullständigt personnummer, namn, adress, telefonnummer, medborgarskap, yrke samt civilstånd. Även uppgifter om sociala förhållanden: uppgifter om barn och boende. Ekonomiska uppgifter: Uppgifter om förmån, ersättning, bidrag och pension. Typ förmån, nivå på förmån och utbetalda belopp. Olika typer av ersättningar, till exempel sjukersättning och värnpliktsersättning. Uppgifter om inkomst, taxerad och sjukpenninggrundande inkomst. Uppgifter om bidrag, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag eller bidragsförskott. Uppgifter om pension, till exempel ATP – poäng, sjukersättning (för personer över 29 år) och aktivitetsersättning (för personer under 29 år) tidigare kallad förtidspension, samt uppgifter som hel – och delpension.

Övrigt

Försäkringskassan ska enligt lagen om allmän sjukersättning svara för ersättning vid sjukdom, olycksfall och sjukbidrag med mera. Försäkringskassan är uppdelad på länsorganisationer. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Bankgironummer

Myndighet

Bankgirocentralen

Hemsida

Begär

Sök bankgironummer på hemsidan.

Du måste veta

Bankgironummer, organisationsnummer eller företagsnamn.

Sparas

Det finns inte uppgifter om avslutade konton.

Sekretess

BGC omfattas av Banksekretesslagen vilket innebär att BGC inte får lämna ut uppgifter om bankkunders (företags och privatpersoners) ekonomiska förhållanden. Omfattar både situationen huruvida ett företag är kund i en bank och andra omständigheter som hör till kundförhållandet (till exempel vilka tjänster som kunden har).

Register

Centralt.

Åtkomliga uppgifter

Det går att söka på bankgironummer, organisationsnummer, företags- organisationsnamn och ort. Bäst är att söka på bankgironummer eller företagsnamn.

Övrigt

Kunden bestämmer tillsammans med banken om uppgifterna ska finnas hos bankgirocentralen.

Barn

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Personnummer på barn eller förälder, eller ovanligt namn och ort.

Sparas

För alltid

Sekretess

Normalt ingen, i undantagsfall kan vissa uppgifter skyddas, till exempel när det gäller förföljda personer.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Personuppgifter om vårdnadshavare, föräldrar och barn. Om det inte är de biologiska föräldrarna som är vårdnadshavare finns uppgifter om vem som är det.

Övrigt

Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos andsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=8449 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfilm hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=8582&ptid=0&refid=1699 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Det går att göra adress- och namnförfrågningar via en servicetelefon med hjälp av personnummer. Svaret meddelas via fax. Se: http://www.skatteverket.se/skatter/adressuppgiftviafax.4.18e1b10334ebe8bc80003127.html. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr. Därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Bil

Myndighet

Transportstyrelsen

Hemsida

Begär

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordons-agaruppgift/

Du måste veta

Personnummer, registreringsnummer eller organisationsnummer (företag).

Sparas

I registret finns uppgifter om de tre senaste ägare. Äldre uppgifter finns men måste sökas manuellt

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Uppgifter om ägare och fordon. Fordonsmodell, föreläggande vid kontrollbesiktning, adress, typ av körkort och trafiktillstånd.

Övrigt

På grund av PUL finns inte personrelaterade uppgifter i Internet-registret, utan dessa kan fås via sms, servicetelefon och fax kostnadsfritt. Man kan dock få allmän information om fordonet via internetsökning. Fullständiga uppgifter kan lämnas om fordonet ägs av ett företag eller organisation. Vägverket får sälja uppgifter ur den del som rör fordonsregistrering. Detta är lämpligt vid större utsökningar eller då registreringsnummer eller organisation- eller personnummer inte är känt. Avgift tas då ut. Kontakta Vägverkets fordonsurval, http://www.fordonsurval@vv.se. tfn 019 – 197612 Vägverket är ansvarig myndighet för frågor som rör väghållning och vägtrafik. I detta ingår att svara för statens väghållning och det samlade trafiksäkerhetsarbetet.

Bodelning

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Äktenskapsregistret

Du måste veta

För personnummer kontakta folkbokföringen, se http://www.statenspersonadressregister.se/Startsida.html

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

SCB: uppgifter om äktenskapsskillnad, äktenskapsförord, gåvan mellan makar, bodelningshandling, anmälan om bodelning, avskrivning av äktenskapsskillnadsmål (då parterna gjort en anmälan om äktenskapsskillnad) och avskrivning (då parterna under betänketiden har ångrat sig och alltså fortfarande är gifta) med mera. Tingsrätten har anmälan om bodelning, uppgifter om den förordnade bodelningsförättaren och vilka som gjort anmälan. Tingsrätterna söker på personnummer, namn, datum då ärendet kom in och ärende- eller målnummer. Tingsrätterna är regionalt uppdelade. Äktenskapsregistret hos SCB har andra uppgifter som tingsrätten inte har. För kontaktuppgifter till tingsrätt se http://www.domstol.se/templates/DV_ContactSearch.aspx?id=518

Övrigt

Om personen inte är folkbokförd kan det även gå att söka på personnummer utan de fyra sista siffrorna. För att göra en bodelning krävs en anmälan om bodelning av de berörda parterna till tingsrätten. Uppgifterna skickas sedan till Skatteverket. En anmälan om bodelning innehåller inte så mycket information, en registrering av bodelning är mer omfattande. Det går att göra sin förfrågan via e-post. För att få kopia på handlingar tas en grundavgift ut på 100 kr, därefter tillkommer en avgift på 2 kr per kopia. Tingsrätterna delar inte samma register därför måste man söka efter uppgifter hos den tingsrätt där de berörda parterna är folkbokförda. För personnummer kontakta folkbokföringen, se rubriken Personnummer eller http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html Nio sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Bolag – i vilka styrelser sitter X

Myndighet

Bolagsverket. Mycket gratis material finns också påwww.allabolag.se

Hemsida

Begär

Bolagsregistret

Du måste veta

Personnummer, organisationsnummer eller företagsnamn.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Andra styrelseuppdrag X har (begär aktuell förteckning över styrelseuppdrag), styrelser X tidigare suttit i (begär historisk förteckning), andra personer som sitter i bolagets styrelse, bolagets verksamhet, säte (ort där bolaget är skrivet), om X har enskild firma, kommanditbolag och handelsbolag.

Övrigt

Bolagsverkets register fungerar som en faktabank med information om näringslivet för näringslivet och samhället i övrigt. Bolagsverket har olika funktioner; myndighetsutövning, registrera företag, ta emot årsredovisningar, registrera ändringar i företag samt pröva och besluta om vissa tillstånd och likvidationer. Kopior på handlingar kostar 3 kr per sida.

Borgerlig vigsel

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn och ort.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Vigselförrättarens namn.

Övrigt

Vittnes namn finns hos vigselförrättarens instans. Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2182&refid=1023 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfische hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2241&refid=1122 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Bostadskö – står i

Myndighet

Stockholms stads bostadsförmedling. För övriga bostadsförmedlingar se http://www.hitta.se/SearchPink.aspx?vad=bostads+f%f6rmedling

Hemsida

Begär

Att få tillgång till ansökan.

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html

Sparas

Tre år efter att ärendet har avslutats.

Sekretess

Läkarintyg och orsak till förtur skyddas.

Register

Regionalt

Åtkomliga uppgifter

Hela anmälan. I anmälan finns uppgifter om namn, adress, hushållsstorlek, arbetsgivare och inkomst.

Övrigt

För att få uppgifter om övriga bostadsköer kontakta respektive kommun.

Civilstånd

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn och ort.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Om X är eller har varit gift och med vem.

Övrigt

Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2182&refid=1023 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfische hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2241&refid=1122 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Det går att göra adress- och namnförfrågningar via en servicetelefon med hjälp av personnummer. Svaret meddelas via fax, se http://www.skatteverket.se/skatter/adressuppgiftviafax.4.18e1b10334ebe8bc80003127.html Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Myndighet

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Hemsida

Begär

Att få ta del av en viss handling

Du måste veta

Ärendenummer, personnummer eller organisationsnummer. Alla stämningar och förlikningar läggs ut i en kortversion på hemsidan, http://do.se/sv/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar. Där står ärendenummer samt initialer på den som anmält samt motpart. Har man inte tillgång till personnummer eller ärendenummer kan registratorn söka på olika perioder, olika teman och olika geografiska områden.

Sparas

Alla beslut som tagits sparas för all framtid. Beslut tagna tidigare än 2006 finns i Riksarkivet, http://riksarkivet.se. Det gäller för alla myndigheter som 2009 slogs ihop till DO.

Sekretess

En del ärenden har sekretesshinder, men då kontaktas ärendets handläggare som får maska de känsliga uppgifterna. Resten lämnas ut.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Vem som anmält eller blivit anmäld, domar samt vad målet gäller.

Övrigt

Handlingarna kan fås via e-post eller vanlig post.

Dödsbodelägare/Bouppteckning

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Att få uppgifter från eller kopia på bouppteckning.

Du måste veta

Skatteverket söker på personnummer. Finns inte den uppgiften går det även att göra olika kombinationer av den information som finns, till exempel namn, ort och datum. Kontakta folkbokföringen 0771 – 567 567 för att få personnummer.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Den registrerade bouppteckningen. Bouppteckningen är en bild av hur det ser ut på dödsdagen; civilstånd, äktenskapsförord, tillgångar, skulder, uppgifter om anhöriga och arvingar, testamente med mer.De första nio sidorna är gratis. Tio sidor kostar 50 kronor, därefter en avgift på 2 kronor per sida.

Övrigt

Bouppteckningar gjorda tidigare än 1 juli 2001 finns hos Riksarkivet. De går att beställa via telefon eller via ett formulär på sidan http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=17462. Handlingar skickas via fax, e-post eller brev, papperskopior på A4 kostar 4 kronor styck.

Dömd – i hovrätt

Myndighet

Hovrätt

Hemsida

Begär

Om ärendet är pågående kontakta registrator, om ärendet är avslutat kontakta arkivet.

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn. Kontakta i första hand den hovrätt där brottet har begåtts. I vissa fall kan det vara den hovrätt där parterna är folkbokförda som man ska vända sig till. Kontakta folkbokföringen för personnummer. Diarienummer går också att söka på.

Sparas

För alltid. Efter tio år gallras vissa delar av akten, men själva domen och besluten finns i arkiven.

Sekretess

Vissa uppgifter kan skyddas, till exempel personuppgifter i våldsbrott, övergrepp mot barn, läkarintyg och rättspsykiatriska handlingar.

Register

Regionalt

Åtkomliga uppgifter

Domen och underlag för domen. Även frikännande domar sparas.

Övrigt

Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Dömd – i tingsrätt

Myndighet

Tingsrätt

Hemsida

Begär

Registrator

Du måste veta

Personnummer, ovanligt namn, målnummer eller organisationsnummer. Det går även att söka på datum då beslutet fattades. Det kan ta lång tid att hitta genom att söka på datum, men möjligheten finns att komma till tingsrätten och söka bland olika inkomna handlingar just det datumet. Kontakta i första hand tingsrätten där brottets har begåtts och i andra hand dem tingsrätt där personen/personerna är folkbokförda.

Sparas

Hos tingsrätten finns domar från och med 1981 fram tills idag. Domar från innan 1981 finns hos Stadsarkivet.

Sekretess

Vissa uppgifter kan skyddas, till exempel personuppgifter i våldsbrott, övergrepp mot barn, läkarintyg och rättspsykiatriska handlingar.

Register

Regionalt

Åtkomliga uppgifter

Personnummer, namn och adress på den dömde. Själva domen, målbeskrivning, (en kort berättelse om vad fallet gäller), sakomständigheter och påföljd (domen), domskäl (med vilken motivering beslut om den aktuella domen togs).

Övrigt

Nio sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Ekonomisk förening – medlem i

Myndighet

Patent- och registreringsverket (PRV)

Hemsida

Begär

Handels- och Föreningsregistret

Du måste veta

Personnummer, föreningsnamn, organisationsnummer eller ärendenummer.

Sparas

För alltid

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Firma, ändamål, län, adresser till styrelseledamöter, mandattid, kallelse till stämma, räkenskapsår, vad som sker med tillgångarna efter upplösning.

Övrigt

Bolagsverket är central förvaltningsmyndighet. Om man som student begär ut handlingar är de gratis.

Emigrerat – har X

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn och ort.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Uppgifter om vilket land X har emigrerat till, när personen emigrerat och i vissa fall adress i det nya landet.

Övrigt

Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder. Mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2182&refid=1023 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på mikrofisch hos riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2241&refid=1122 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Det går att göra adress- och namnförfrågningar via en servicetelefon med hjälp av personnummer. Svaret meddelas via fax, se http://www.skatteverket.se/skatter/adressuppgiftviafax.4.18e1b10334ebe8bc80003127.html Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Enskilt mål hos kronofogden – förekommer i

Myndighet

Kronofogdemyndigheten

Hemsida

Begär

Rex-registret eller INIT. Rex-registret kommer (i framtiden) göras om till INIT. Handlingar i mål mer än tre år gamla finns hos arkiven. (2008-03)

Du måste veta

Personnummer eller organisationsnummer. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se

Sparas

Vissa uppgifter och mål där skulden är betalad gallras efter tre år och finns sedan på mikrofilm hos

Sekretess

Vissa uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden skyddas (SekrL 9:19)

Register

Centralt. Registren med aktuella uppgifter är centrala och arkiven är regionala.

Åtkomliga uppgifter

Alla typer av skulder, belopp, enskilda mål, obetalda böter, obetald vägtrafikskatt, försatt i konkurs, kvarstad, betalningssäkring, utmätning i lön, handräckning, annan utmätning, fordringsägare och näringsförbud. Hela akten för den skuldsatte kan begäras ut.

Övrigt

I Rex-registret (redovisningssystem för exekutionsväsendet) finns alla typer av skulder som gått vidare till kronofogden och där kronofogden fastställt ett utslag i mål om betalningsföreläggande. Alla kronofogdens kontor har tillgång till Rex-registret och INIT. Just nu (2008) finns det olika typer av uppgifter i de båda arkiven men Rex-registret ska övergå till INIT. Hos arkivet finns mål sedan 1982 på mikrofilm. Kontakta det arkiv där personen är folkbokförd. Arkiven är regionala men i Solna finns ett arkiv där det går att söka över hela landet. Oftast finns presentationsterminal på kontoren där man själv kan söka. Syftet med kronofogdens verksamhet är att den som har skulder ska bli behandlad på ett riktigt och lagligt sätt och att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Fartyg/båt – ägare av

Myndighet

Transportstyrelsen

Hemsida

Begär

Fartygsregistret

Du måste veta

Namn på fartyget, ägarens namn eller personnummer, firmans organisationsnummer, eller skeppssignal (bokstavskombination på fyra bokstäver som börjar med S). Det går även att söka på mer detaljerad information om fartyget, såsom längd och bredd, byggnadsår, byggnadsland med mera.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Skeppsakten, med uppgifter om storlek, vikt, ägare, var fartyget går i trafik, vart det byggdes, motorer, uppgifter om konkurs med mera. Båtar kortare än 5 meter registreras inte, och för fritidsbåtar är registrering frivilligt. Transportstyrelsen har uppgifter om båtar bak till 1976. För tidigare uppgifter kontakta Riksarkivet,http://riksarkivet.se.

Övrigt

Fastighetstaxering – tvist om

Myndighet

Förvaltningsrätt

Hemsida

Begär

Registrator

Du måste veta

Personnummer, organisationsnummer, namn, fastighetsbeteckning eller datum.

Sparas

Mål som gäller fastighetstaxering gallras efter 6 år. Arkiv finns hos förvaltningsrätten.

Sekretess

Register

Regionalt. Kontakta den förvaltningssrätt där den aktuella fastigheten finns.

Åtkomliga uppgifter

Domen, grundbeslut, skatteverkets beslut, eventuella överklagande och all övrig kommunikation som skett i målet mellan parterna.

Övrigt

Det finns andra sökmöjligheter som resulterar i listor med olika mål där man sedan får leta sig fram. Det går att söka på datum då målet inkom till förvaltningsrätten, datum då beslut togs i målet (då målet avslutades) eller under perioden som målet varit pågående hos förvaltningsrätten. Det går att begränsa en sökning så att det till exempel enbart avser hyreshusenheter, småhusenheter, industrienheter, lantbruksenheter eller elproduktionsenheter. Det finns även möjlighet att söka på gata och ort, men dessa sökmöjligheter är inte tillförlitliga eftersom det är förhållanden som inte alltid, eller till och med ganska sällan, registreras av förvaltningsrätten. Det finns 12 förvaltningsrätter. Förvaltningsrätterna handlägger mål som bland annat rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter, till exempel skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, tvist med försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Tvister om fastighetstaxering är en av de vanligaste måltyperna som förekommer hos förvaltningsrätterna. Läs mer på http://www.domstol.se

Fastställelse av faderskap

Myndighet

Tingsrätt

Hemsida

Begär

Diariet

Du måste veta

Personnummer på mannen eller barnet. Kontakta den tingsrätt där den som för talan är folkbokförd. Det kan vara en enskild person eller en myndighet som för talan, ofta är det socialnämnden och då ska man alltså vända sig till respektive tingsrätt.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Regionalt.

Register

Beslut/mål angående fastställelse av faderskap.

Åtkomliga uppgifter

Läs mer på http://www.domstol.se Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Övrigt

Flygcertifikat – innehavare av

Myndighet

Transportstyrelsen

Hemsida

Begär

Avdelningen för luftfart

Du måste veta

Namn eller personnummer. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html

Sparas

För alltid.

Sekretess

Vissa medicinska uppgifter skyddas.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Vem som har eller har haft flygcertifikat och vilken typ av certifikat. Vem som äger ett visst flygplan (med hjälp av registreringsnummer) och vilket/vilka flygplan en viss person äger (med hjälp av personnummer). Flygplanstyp, i vissa fall vart X arbetar, adress och flygtimmar. Finns uppgifter om registreringsnummer går det även att få veta vart planet är registrerat, vart flygplanet finns. Det går att få kopia på ansökan om flygcertifikat. I ansökan finns dock inte mycket mer information än det som kan ges över telefon. Det finns olika mycket information i olika ansökningar.

Övrigt

Föräldraledig (anställd i kommun, landsting, statlig myndighet)

Myndighet

Där X är anställd.

Hemsida

Begär

Personalavdelningen

Du måste veta

Fråga om uppgiften finns i personakten eller någon annanstans hos myndigheten.

Sparas

Sekretess

SekrL 7:11 st 3. Svag sekretess. Ska normalt lämnas ut.

Register

Åtkomliga uppgifter

Övrigt

Föräldrar

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn och ort.

Sparas

För alltid

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Personuppgifter på föräldrar, barn och närmaste släkt.

Övrigt

Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991. Personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde. http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=8449 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfische hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg. http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=8582&ptid=0&refid=1699 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Det går att göra adress- och namnförfrågningar via en servicetelefon med hjälp av personnummer. Svaret meddelas via fax, sehttp://www.skatteverket.se/skatter/adressuppgiftviafax.4.18e1b10334ebe8bc80003127.html Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr. Därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Förening eller organisation – medlem i

Myndighet

Kungliga biblioteket

Hemsida

Begär

Avdelning för okatalogiserat tryck. Men det finns även uppgifter som är katalogiserade. Ring för att få hjälp eller gå till Kungliga Biblioteket (KB). Det går inte att få svar på specifika frågor över telefon utan man måste gå till KB och söka själv. Avdelningen som har matriklar med uppgifter om me

Du måste veta

Föreningen eller organisationens namn.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Det varierar vad matriklarna innehåller, till exempel medlemsregister, medlemsavgifter och protokoll.

Övrigt

Matriklar lånas inte ut utan måste läsas eller kopieras på plats. Riksarkivet och landsarkiven har också matriklar. Matriklar finns från hela 1900-talet och i vissa fall från 1800-talet. Det finns en katalog över tillgängliga matriklar. KB:s huvuduppgift är att samla och tillhandahålla det svenska trycket samt utge de nationalbibliografiska publikationerna.

Författare till bok

Myndighet

Kungliga biblioteket

Hemsida

Begär

Namn eller titel. Sök själv i LIBRIS eller Regina på hemsidan, eller kontakta Kungliga Biblioteket (KB) för hjälp.

Du måste veta

Ämnesord, namn eller titel. Det går att söka på många olika sätt, se databaserna eller fråga på KB.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt (från 1979 digitalt sökbart).

Åtkomliga uppgifter

Antal böcker, titlar, medförfattare.

Övrigt

Det går att söka efter författare och/eller titlar i LIBRIS, Regina eller i KB:s arkiv. LIBRIS: finns tillgängligt på bibliotekens hemsidor, se http://www.kb.se/soka/regina-libris/ Regina: KB:s egen databas för att söka efter litteratur och författare se http://www.kb.se/soka/regina-libris/ KB:s huvuduppgift är att samla och tillhandahålla det svenska trycket samt utge de nationalbibliografiska publikationerna.

Förmögenhet

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Har/hade personen en beskattningsbar förmögen? Vilken taxerad inkomst har X?

Du måste veta

Personnummer. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html

Sparas

För alltid. Om personen är avliden innan 1991 finns uppgifterna hos riksarkivet.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Uppgifter om förmögenhet går att se genom att titta på om personen var förmögenhetsbeskattad, går dock bara att se tillbaka i tiden, till och med år 2008. Skatteuppgifter i allmänhet, skatteskulder, taxerad inkomst och förvärvsinkomst. Inkomst av rörelse, taxeringsvärdet på fastigheter (betald fastighetsskatt), kapital eller underskott, skattedebitering, grundavdrag, pensionsgrundande inkomst, betalt preliminärskatt, kvar- eller överskjutande skatt, moms. Alla beslut som tagits är offentliga.

Övrigt

Allmänhetens terminal är skatteverkets söksystem/register där det går att söka över hela landet. Allmänhetens terminal finns på alla Skatteverkets större kontor, det går att boka datorer. Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Folkbokföringsregistret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Skatteverket samlar inte längre in uppgifter om förmögenhet. Förmögenhetsskatten är slopad från 2008.

Förvaltarskap/God man

Myndighet

Tingsrätt

Hemsida

Begär

Fullständigt namn eller personnummer.

Du måste veta

Så länge som en person har förvaltare finns uppgifterna hos tingsrätten.

Sparas

Uppgifter i läkarutlåtanden skyddas. Annars ingen sekretess.

Sekretess

Lokalt

Register

I ärendeakten finns uppgifter om vem som står under förmyndarskap, vem förvaltaren eller den gode mannen är, orsak till beslutet och vad förvaltarskapet innefattar. Personuppgifter, personbevis, tidigare vårdnadshavare och biologiska föräldrar.

Åtkomliga uppgifter

En person kan ha en god man eller stå under förvaltarskap oavsett ålder. Att stå under förvaltarskap är mer övergripande medan en god man bara hjälper till med vissa delar. Först görs en ansökan, av till exempel vårdnadshavare, närmaste släkt eller av personen själv. Ansökan lämnas till Överförmyndarnämnden och sedan till tingsrätten. Överförmyndaren tar ibland beslutet själv och då sänds inte ansökan till tingsrätten. Ansökan finns alltså antingen hos Överförmyndarnämnden eller hos tingsrätten. Nio sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Övrigt

Fritidshus – ägare av

Myndighet

Lantmäteriet

Hemsida

Begär

Vem äger fastighet X? Vilka/vilken fastighet äger X?

Du måste veta

Fastighetsbeteckning eller adress: kundcenter. Personnummer eller organisationsnummer: registrator Båda utgår från fastighetsregistret men registrator och kundcenter har inte samma sökmöjligheter.

Sparas

Akterna finns alltid kvar.

Sekretess

Sekretess: 7 kap 15 §. Uppgifterna skyddas bara i absolut undantagsfall.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Ägare, föregående ägare, taxeringsvärde, boyta, biyta, byggår, typ av fastighet, lagfart, tomträtt, inteckning, utmätning, eventuell ombildning till bostadsrätt med mera.

Övrigt

Även Inskrivningsmyndigheten (IM) har tillgång till fastighetsregistret. IM finns vid sju tingsrätter i landet. Se http://www.domstol.se. Det kan skilja sig mellan olika IM angående hur lång tid handlingar/akter sparas, finns de inte hos IM så ska de finnas hos landsarkivet, se http://www.statensarkiv.se. Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning och för grundläggande landskaps- och fastighetsindelning. Lantmäteriet är chefsmyndighet för lantmäterimyndigheterna i länen. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Grannar – till X

Myndighet

Eniro eller hitta.se

Hemsida

Begär

Sök på hemsidan eller ring.

Du måste veta

Adress, namn och/eller telefonnummer till den vars grannar söks. Det går att söka på hemsidan, skicka sms och ringa.

Sparas

Uppgifter som inte längre är aktuella sparas inte hos Eniro.

Sekretess

Register

Åtkomliga uppgifter

Personnummer (ej de fyra sista), adress och telefonnummer.

Övrigt

Precis som i telefonkatalogen väljer man själv om man vill vara med eller ej. Det går även att skicka sms med namn eller telefonnummer för att få redan på namn eller telefonnummer, skicka till 118 118. Även folkbokföringen har uppgifter om adress, namn och personnummer, se http://www.statenspersonadressregister.se/Startsida.html

Gymnasiebetyg/Gymnasieprogram

Myndighet

Gymnasieskola, kommunal skolförvaltning, statsarkiv eller Verket för högskoleservice (VHS).

Hemsida

Begär

Att få kopia på X:s betyg.

Du måste veta

Personnummer, namn, skolans namn och/eller skolår.

Sparas

Sekretess

Ingen

Register

http://www.riksarkivet.se

Åtkomliga uppgifter

Gymnasieprogram, uppgifter om kurser, betyg och vissa personuppgifter.

Övrigt

Hantering av betyg och vart de finns är olika i olika kommuner. Det finns tre vägar att gå, att kontakta kommunal skolförvaltning eller gymnasieskola. Om personen har sökt kurser på högskolenivå går det att få uppgifter om gymnasiebetyg hos VHS. Om personen gick i gymnasiet nyligen kontakta gymnasieskolan, de kan ha kvar betygen. När personen avslutat gymnasiet skickas betygen till utbildningsförvaltningen, sedan skickas de vidare till regionarkiven (statens arkiv). För att hitta gymnasieskolan behöver man veta X:s hemkommun, uppgifter om folkbokföringsadress finns i folkbokföringsregistret, kontakta folkbokföringen. VHS: om personen har sökt högskoleutbildning går det att få uppgifter om gymnasiebetyg från VHS. Det går att söka på personnummer, namn eller anmälningsnummer. När uppgifter ligger i VHS:s betygsdatabas är betygen inte offentliga, men så fort personen gör en ansökan på högskolenivå blir betyget och ansökan offentlig. VHS har bara gymnasiebetyg och ansökan vilket betyder att det inte går att få reda på vilken utbildning personen har påbörjat eller avslutat. Uppgifter om påbörjade, pågående och avslutade utbildningar och kurser finns i LADOK. Uppgifter i LADOK är offentliga om man går via universitetet. För att få veta vilket universitet personen har studerat vid se ansökan hos VHS. Fristående skolor har ingen skyldighet att spara gymnasiebetyget.

Handräckning – föremål för

Myndighet

Kronofogdemyndigheten

Hemsida

Begär

Rex-registret eller INIT. Rex-registret kommer (i framtiden) göras om till INIT. Handlingar i mål mer än tre år gamla finns hos arkiven.

Du måste veta

Personnummer eller organisationsnummer. Kontakta folkbokföringen för personnummer.

Sparas

Vissa uppgifter gallras efter tre år och finns sedan på mikrofilm hos kronofogdens arkiv.

Sekretess

Vissa uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden skyddas. (SekrL 9:19)

Register

Centralt. Registren med aktuella uppgifter är centrala och arkiven är regionala.

Åtkomliga uppgifter

Alla typer av skulder, belopp, enskilda mål, obetalda böter, obetald vägtrafikskatt, försatt i konkurs, kvarstad, betalningssäkring, utmätning i lön, handräckning, annan utmätning, fordringsägare och näringsförbud. Hela akten för den skuldsatte kan begäras ut.

Övrigt

I Rex-registret (redovisningssystem för exekutionsväsendet) finns alla typer av skulder som gått vidare till kronofogden och där kronofogden fastställt ett utslag i mål om betalningsföreläggande. Alla kronofogdens kontor har tillgång till Rex-registret och INIT. Just nu (2008) finns det olika typer av uppgifter i de båda arkiven men Rex-registret ska övergå till INIT. Hos arkivet finns mål sedan 1982 på mikrofilm. Kontakta det arkiv där personen är folkbokförd. Arkiven är regionala men i Solna finns ett arkiv där det går att söka över hela landet. Ofta finns presentationsterminal där man själv kan söka. Syftet med kronofogdens verksamhet är att den som har

Hemvärnet – aktiv i

Myndighet

Hemvärnet (inom det försvarsområde där X är folkbokförd)

Hemsida

Begär

Det g

Du måste veta

Tio år på den lokala myndigheten, sedan på Krigsarkivet.

Sparas

Det går att fråga om enstaka personer. Gäller det fler skyddas uppgifterna (SekrL2:2).

Sekretess

Regionalt

Register

Om personen är hemvärnsoldat.

Åtkomliga uppgifter

Hemvärnet utgör en del av armén. Det består av militärt organiserade förband med uppgift dels att trygga den egna hemorten, dels att skydda vissa statliga eller riksomfattande företags anläggningar.

Övrigt

Hindersprövning – ansökt om

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn och ort.

Sparas

10 år.

Sekretess

Vid ansökan om hindersprövning måste man om man inte är folkbokförd i Sverige styrka sin identitet med pass/id-handling. Sådana id-handlingar kan bara lämnas ut med hindersprövning. I övrigt ingen sekretess.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Namn, adress och personnummer på parterna som har begärt hindersprövning (finns på både ansökan och beslut om hindersprövning), även vigselförrättarens namn (endast på beslut återsänt från Skatteverket).

Övrigt

Vittnes namn finns hos vigselförrättande instans. Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=9334&refid=20863 (landsarkivet och riksarkivet gemensam myndighet sen 1 januari 2010).Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfische hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=2241&refid=1122Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Högskolestudier

Myndighet

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Hemsida

Begär

Att få uppgifter om eller kopia på studiemedelsansökan eller beslut om studiemedel.

Du måste veta

Personnummer eller namn.

Sparas

Det finns många olika regler för gallring av olika typer av uppgifter. Vad som gallras och inte kan

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Uppgifter om studieskuld, vilken utbildning personen har sökt, ansökan och beslut om studiemedel och utbetalt studiemedel. Uppgifter om påbörjade, pågående och avslutade utbildningar och kurser finns i LADOK. Uppgifter i LADOK är offentliga om man går via universitetet, för att få reda på vart personen har studerat se ansökan hos VHS.

Övrigt

CSN är ansvarig myndighet för studiestödsskulder. För uppgifter om riksdagsmäns högskoleutbildningar kontakta Riksdagsinformation. Telefon: 020 – 349000 Öppet: 09.00 – 16.30 Kontaktuppgifter: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6546.aspx I boken ”Fakta om folkvalda” finns bland annat information om vilken utbildning/examen en person har. Boken går att beställa på hemsidan, se http://www.riksdagen.se/shopping/R_itemlist____7094.aspx

Hyresfastighet – ägare av

Myndighet

Lantmäteriet

Hemsida

Begär

Vem äger fastighet X? Vilka/vilken fastighet äger X?

Du måste veta

Fastighetsbeteckning eller adress: kundcenter. Personnummer eller organisationsnummer: registrator Båda utgår från fastighetsregistret men registrator och kundcenter har inte samma sökmöjligheter.

Sparas

Akterna finns alltid kvar.

Sekretess

7 kap 15 ¤. Uppgifterna skyddas bara i absolut undantagsfall.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Föregående ägare, taxeringsvärde, boyta, biyta, byggår, typ av fastighet, lagfart, tomträtt, inteckningar, utmätning, eventuell ombildning till bostadsrätt med mera.

Övrigt

Även Inskrivningsmyndigheten (IM) har tillgång till fastighetsregistret. IM finns vid sju tingsrätter i landet. Se http://www.domstol.se. Det kan skilja sig mellan olika IM angående hur lång tid handlingar/akter sparas, finns de inte hos IM så ska de finnas hos landsarkivet, se http://www.statensarkiv.se. Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning och för grundläggande landskaps- och fastighetsindelning. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Inkassotillstånd och kreditupplysningstillstånd

Myndighet

Datainspektionen

Hemsida

Begär

Att få veta om X har inkasso- eller kreditupplysningstillstånd.

Du måste veta

Firmanamn eller organisationsnummer aktiebolags- eller handelsbolagsnamn eller namn på kontaktperson.

Sparas

Drottninggatan 29, plan 5, Stockholm. Öppettider: mån-fre,

Sekretess

För alltid. Enligt arkivlagen.

Register

Huvudregeln är offentlighet. Affärshemligheter kan skyddas.

Åtkomliga uppgifter

Centralt

Övrigt

Hos Datainspektionen går det att söka bland två olika typer av tillstånd, inkassotillstånd och kreditupplysningsstillstånd. Ansökan, anmälan och beslutet är offentligt. Där finns uppgifter om vem som har ansökt om tillstånd och om ansökan beviljats eller inte. Det går att söka bland utfärdade tillstånd från och med 1973.

Inkomst – sjukpenninggrundande

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Vilken inkomst har X ?

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn.

Sparas

Olika uppgifter sparas olika lång tid.

Sekretess

Normalt sett helt offentliga uppgifter. I vissa fall kan sekretess gälla enligt 34 kap 1§ OSL.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Taxerad förvärvsinkomst, inkomst av rörelse, jordbruksfastighet, kapital eller underskott, skattedebitering, adress, civilstånd, grundavdrag, pensionsgrundande inkomst, betald preliminärskatt, kvar- eller överskjutande skatt, moms.

Övrigt

Inkomst – taxerad

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Vilken inkomst har X ?

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn. Skatteverket slår på max tre till fem personer per samtal.

Sparas

Olika uppgifter sparas olika lång tid, det finns inga generella regler för gallring.

Sekretess

SekrL 7:7 Uppgiften är harmlös och ska normalt lämnas ut

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Övrigt

Hos Försäkringskassan finns uppgifter om olika förmåner, ersättningar, bidrag och generell personinformation. Det finns ofta uppgifter om arbetsgivare men uppgifterna kan vara inaktuella. Identitetsuppgifter: generell personinformation, till exempel fullständigt personnummer, namn, adress, telefonnummer, medborgarskap, yrke samt civilstånd. Även uppgifter om sociala förhållanden: uppgifter om barn och boende. Ekonomiska uppgifter: uppgifter om förmån, ersättning, bidrag och pension. Typ förmån, nivå på förmån och utbetalda belopp. Olika typer av ersättningar, till exempel sjukersättning och värnpliktsersättning. Uppgifter om inkomst, taxerad och sjukpenninggrundande inkomst. Uppgifter om bidrag, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag eller bidragsförskott. Uppgifter om pension, till exempel ATP – poäng, sjukersättning (för personer över 29 år) och aktivitetsersättning (för personer under 29 år) tidigare kallad förtidspension, samt uppgifter som hel – och delpension.

Justitiekanslern (JK) – anmäld eller anmälare

Myndighet

Justitiekanslern

Hemsida

Begär

Registrator

Du måste veta

Namn, myndighet, eller datum. Vissa beslut och yttranden som JK anser vara av allmänt intresse finns tillgängliga på hemsidan. På hemsidan finns beslut och yttranden från och med 1998 och framåt.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Vissa personuppgifter i tryckfrihetsärenden skyddas. Annars ingen.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Allt i ärendeakten.

Övrigt

Beslut tagna innan 1997 finns hos Riksarkivet. Beslut och yttranden från tidigare period, som anses ha ett allmänt intresse finns i boken ”JK-Beslut” som gavs ut åren 1981 – 1997. Beslut från och med 1987 och framåt finns publicerade hos Sema InfoData (i tjänsten ”Rättsbanken”) och Thomson Fakta (i tjänsten ”Westlaw Sverige”). Webbtjänsterna är tillgängliga för bolagens kunder, för vidare information se http://www.infotorg.sema.se resp. http://www.thomsonfakta.se JK:s främsta uppgifter är att ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. JK är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Justitieombudsmannen (JO)- anmäld eller anmälare

Myndighet

Justitieombudsmannen

Hemsida

Begär

Registrator

Du måste veta

Namn på anmälaren, den anmälda myndigheten, beslutsdatum, inkomstdatum och i vissa fall går det även att söka på ämnesord. Ärenden som anses ha ett allmänt intresse läggs ut på hemsidan, se http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=16&ObjectClass=DynamX_SFS_Decisions&Language=sv

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen. Beslut och utredningar är alltid offentliga.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Anmälan och beslut. Hos JO finns uppgifter från och med 1981 och framåt. Tidigare uppgifter finns hos Riksarkivet, se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2241&refid=1022 Uppgifter ur läkar- och socialjournaler kan begäras ut avidentifierade.

Övrigt

Justitieombudsmännen (JO) – eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas – väljs av Riksdagen för att kontrollera att myndigheteroch deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningari sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att prövaoch utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektionerhos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ.

Klasskamrater

Myndighet

Kommunarkivet/Stockholms stadsarkiv Stadsarkivet i Stockholm har bara uppgifter om personer som varit folkbokförda i Stockholms stad. För personer folkbokförda i övriga landet kontakta kommunens arkiv.

Hemsida

Begär

Att få uppgifter om X?

Du måste veta

Personnummer, namn, ort eller skolan. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.statenspersonadressregister.se/Startsida.html

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Stockholms stadsarkiv eller kommunarkiv.

Åtkomliga uppgifter

Betyg, skolmatriklar, lärarförteckningar, fotoalbum, adresser, telefonnummer från den tid då eleven gick i skolan, elevkort med uppgifter om föräldrar, kursval med mera. Det skiljer sig i hur mycket information som finns från de olika skolorna och under olika perioder. Vissa skolor lämnar inte alls in uppgifter. Fristående skolor har inte samma krav på att spara uppgifter, om de finns kvar så finns de på respektive skola.

Övrigt

Det finns även ett skolpliktsregister där man med hjälp av personnummer kan söka för att se vid vilken skola en person har studerat. Det går att söka på statsarkivets hemsida för att se vilka skolor som finns med i registret. Om uppgifterna inte finns hos arkivet betyder det att skolan har kvar allt och då vänder man sig till skolan. Registret är uppdelat årsvis och omfattar inte fristående skolor. I kommunernas arkiv ser det mycket olika ut när det gäller vilken information som finns sparad. Kontakta kommunen för mer information, se http://www.skl.se/skladress_kommunuppgifter.asp?C=5024 Hos Stockholms stadsarkiv går det att söka från och med 1700-talet. Stadsarkivet är arkivmyndighet och centralarkiv för Stockholms stad och landsarkiv för Stockholms län.

Konkurs – försatt i/begärd i

Myndighet

Kronofogdemyndigheten

Hemsida

Begär

Rex-registret eller INIT.

Du måste veta

Personnummer eller organisationsnummer. Kontakta eventuellt folkbokföringen för personnummer

Sparas

Vissa uppgifter och mål där skulden är betalad gallras efter tre år.

Sekretess

Vid konkurs gäller ett rakt skaderekvisit med offentlighet som huvudregel, 34 kap. OSL, se särskilt paragraf 1 och 7.

Register

Centralt. Registren med aktuella uppgifter är centrala och arkiven är regionala.

Åtkomliga uppgifter

Hos Kronofogden kan man hitta de flesta typer av skulder till enskilda och allmänna, och få reda om någon har försatts i konkurs. På många av Kronofogdens lokalkontor finns en terminal där allmänheten kan söka själva. Gäller det ett företag är det snabbare och smidigare att vända sig direkt till Bolagsverket.

Övrigt

Kostnaderna för att allmänna handlingar är att första nio sidorna är gratis, tionde sidan kostar 50 kr och därefter kostar varje sida 2 kronor styck.

Konsumentombudsmannen (KO) – anmäld eller anmälare

Myndighet

Konsumentverket

Hemsida

Begär

Registrator

Du måste veta

Företagsnamn. Skicka gärna förfrågan med e-post.

Sparas

Alla ärenden sparas. Uppgifter finns sedan 1976.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Anmälan, grunden för anmälan, vad som hänt med ärendet, grunden för domar och domar.

Övrigt

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. Det går alltid att få svar och kopior på ärenden via e-post.

Körkort

Myndighet

Vägverket är numera uppdelat i transportstyrelsenhttp://www.transportstyrelsen.se och trafikverket http://www.trafikverket.se Medan Transportstyrelsen ansvarar för beslut om körkortstillstånd och körkortsingripanden, svarar Trafikverket för att utfärda körkort och registrera de uppgifter som rör körkort och körkortshavare i vägtrafikregistret. Beslut om att utfärda körkort fattas hos Trafikregistret

Hemsida

Begär

Du måste veta

Personnummer. Det går även att söka på registreringsnummer och genom registreringsbeviset få personnummer för att sedan kunna söka i körkortsregistret. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.statenspersonadressregister.se/Startsida.html

Sparas

Sökbart i fem år efter giltighetstidens utgång.

Sekretess

Vissa uppgifter om orsak till återkallande av körkort skyddas. (SekrL 7:18). Annars ingen.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Typ av körkort, giltighetstid, aktuellt bilinnehav, om körkortet återkallats, eventuella felparkeringsavgifter med mera.

Övrigt

På grund av PUL finns inte personrelaterade uppgifter i internet- registret. Man kan få allmän information om fordonet via internetsökning. Fullständiga uppgifter kan lämnas om fordonet ägs av ett företag eller organisation. Det går att göra sin förfrågan via fax, e-post eller genom att ringa. Vägverket är ansvarig myndighet för frågor som rör väghållning och vägtrafik. I detta ingår att svara för statens väghållning och det samlade trafiksäkerhetsarbetet.

Kvarstad – belagd med

Myndighet

Kronofogdemyndigheten

Hemsida

Begär

Rex-registret eller INIT. Rex-registret kommer (i framtiden) göras om till INIT. Handlingar i mål mer än tre år gamla finns hos arkiven. (2008)

Du måste veta

Personnummer eller organisationsnummer. Kontakta folkbokföringen för personnummer

Sparas

Vissa uppgifter och mål där skulden är betalad gallras efter tre år och finns sedan på mikrofilm.

Sekretess

Vissa uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden skyddas. (SekrL 9:19)

Register

Centralt. Registren med aktuella uppgifter är centrala och arkiven är regionala.

Åtkomliga uppgifter

Alla typer av skulder, belopp, enskilda mål, obetalda böter, obetald vägtrafikskatt, försatt i konkurs, kvarstad, betalningssäkring, utmätning i lön, handräckning, annan utmätning, fordringsägare och näringsförbud. Hela akten för den skuldsatte kan begäras ut. Kronofogden har inga upplysningar om betalningsanmärkningar, har du en sådan fråga måste du skriftligen kontakta ett kreditupplysningsföretag.

Övrigt

I Rex-registret (redovisningssystem för exekutionsväsendet) finns alla typer av skulder som gått vidare till kronofogden och där kronofogden fastställt ett utslag i mål om betalningsföreläggande. Alla Kronofogdens kontor har tillgång till Rex-registret och INIT. Just nu finns olika typer av uppgifter i de båda arkiven men Rex-registret ska övergå till INIT. Hos arkivet finns mål sedan 1982 på mikrofilm. Kontakta det arkiv där personen är folkbokförd. Arkiven är regionala men i Solna finns ett arkiv där det går att söka över hela landet. Kontoret i Solna: 0771 – 52 94 00. Oftast finns presentationsterminal på kontoren där man själv kan söka.

Landstingsanställd, klagomål mot (hälso- och sjukvård)

Myndighet

Landsting

Hemsida

Begär

Patientnämnden.

Du måste veta

Personnummer eller namn.

Sparas

Sekretess

Register

Regionalt

Åtkomliga uppgifter

Själva klagomålet. Patientnämnden kan lämna ut avidentifierade sammanfattande berättelser som beskriver patientens klagomål. Om en landstingsanställd har blivit anmäld finns anmälan hos ansvarsnämnden. När det gäller anmälningar mot landstingsanställda inom hälso- och sjukvården kontakta Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hemsida: http://www.hsan.se/ tfn: 08-786 99 00 e-post: hsan@hsan.se

Övrigt

Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Marknadsdomstolen – part i

Myndighet

Marknadsdomstolen

Hemsida

Begär

Registrator

Du måste veta

Diarienummer, avgörandenummer, parternas namn och inkommet datum.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Part kan begära sekretess för vissa uppgifter.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Allt i akten, brev, svaromål med mera. Alla förhandlingar är offentliga. Marknadsdomstolens avgöranden från och med år 2000 finns på hemsidan.

Övrigt

Marknadsdomstolen är en specialdomstol för handläggning av ärenden främst enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare och produktsäkerhetslagen. Ärendet går först till konsumentombudsmannen som sedan överlämnar till MD.

Medborgarskap

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn och ort.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Uppgifter lämnas ut, om personen inte har skyddad identitet.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Om personen är folkbokförd i Sverige går det att se personens registrerade medborgarskap.

Övrigt

Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2182&refid=1023 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfische hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2241&refid=1122 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Myndighet

Myndighet

Myndighet

Hemsida

Begär

Helst personnummer eller organisationsnummer, men det går även med fastighetsbeteckning, ovanligt namn eller diarienummer.

Du måste veta

För altid. Vissa uppgifter och mål där skulden är betalad gallras efter tre år och finns sedan på mikrofilm.

Sparas

Ingen, men det händer.

Sekretess

Centralt. Registren med aktuella uppgifter är centrala och arkiven är regionala.

Register

Vart fastigheten är belägen, fastighetsbeteckning och vem som begärt försäljning.

Åtkomliga uppgifter

I Rex-registret (redovisningssystem för exekutionsväsendet) finns alla typer av skulder som gått vidare till kronofogden och där kronofogden fastställt ett utslag i mål om betalningsföreläggande. Alla kronofogdens kontor har tillgång till Rex-registret och INIT. Just nu finns det olika typer av uppgifter i de båda arkiven men Rex-registret ska övergå till INIT. Hos arkivet finns mål sedan 1982 på mikrofilm. Kontakta det arkiv där personen är folkbokförd. Arkiven är regionala men i Solna finns ett arkiv där det går att söka över hela landet. Kontoret i Solna: 0771 – 52 94 00. Oftast finns presentationsterminal där man själv kan söka. Syftet med kronofogdens verksamhet är att den som har skulder ska bli behandlad på ett riktigt och lagligt sätt och att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Övrigt

Namnändring

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn och ort.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Tidigare och nuvarande namn. Allmänna personuppgifter, födelseort, föräldrar, barn, civilstånd, tidigare och nuvarande adress och medborgarskap, med mera.

Övrigt

Hos folkbokföringen kan man byta namn när man gifter sig, skiljer sig eller byter till sina föräldrars namn. Ska man byta till ett helt annat namn så måste man lämna in en ansökan hos Patent- och registreringsverket (PRV). Det nya namnet registreras sedan hos folkbokföringen men om man är intresserad av att se själva ansökan kan man alltså kontakta PRV. Se http://www.prv.se/Om-oss/Kontakta-oss/ Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2182&refid=1023 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfische hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2241&refid=1122 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Namnteckning

Myndighet

Rikspolisstyrelsen (Passfotoregistret)

Hemsida

Begär

Passfotoregistret

Du måste veta

Personnummer

Sparas

För alltid.

Sekretess

Från 1 juli 2004 omvänt skaderekvisit.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Namnteckning och hur lång personen är. För att begära ut kopia på foto krävs en fullmakt med personens medgivande (från och med 1 juli 2004).

Övrigt

Passansökningar som är äldre än tio år sparas hos Riksarkivet. Det går att söka på namn och personnummer. Uppgifter finns från och med 1940. Det går att göra sin förfrågan via e-post eller telefon, till riksarkivet@riksarkivet.ra.se eller forskarexpeditionen på Telefon: 08 – 630 1500. För mer information se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=4185&refid=4190 Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr, sedan tillkommer en avgift på 2 kr per sida.

Näringsförbud – belagd med

Myndighet

Bolagsverket

Hemsida

Begär

Bolagsavdelningen

Du måste veta

Organisationsnummer, företagsnamn, personnummer eller ovanligt namn.

Sparas

För alltid. Uppgifter från perioden innan 1960 finns hos Riksarkivet.

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

I registreringsbeviset finns all information om ett organisationsnummer (bolaget). Vilket/vilka företag X har, domstol som utdömt näringsförbud, hur länge förbudet gäller, målnummer och domnummer. Uppgifter angående konkurs eller näringsförbud går att få över telefon när det gäller privatperson. För att beställa övrigt material än det som går att få över telefonen kostar det 100 kr när det gäller uppgifter om privatperson och 200 kr när det gäller bolag. Det går även att prenumerera på registret.

Övrigt

Bolagsverkets register fungerar som en faktabank med information om näringslivet för näringslivet och samhället i övrigt. Bolagsverket har olika funktioner; myndighetsutövning, registrera företag, ta emot årsredovisningar, registrera ändringar i företag samt pröva och besluta om vissa tillstånd och likvidationer. Kopior på handlingar kostar 3 kr per sida.

Organisationsnummer och företagsnamn

Myndighet

Bolagsverket/ Emfas. Eller ett bättre alternativ kan varawww.allabolag.se

Hemsida

Begär

Du måste veta

Namn eller organisationsnummer.

Sparas

Sekretess

Register

Åtkomliga uppgifter

Uppgifter om namn, organisationsnummer och företag.

Övrigt

På Emfas webbplats (http://emfas.se/index) återfinns också företagsuppgifter bland om befattningshavare.

Patent, varumärke, designskydd

Myndighet

Patent- och registreringsverket (PRV)

Hemsida

Begär

Att få veta om X sökt patent eller att få se patentansökan och beslut.

Du måste veta

Namn eller företagsnamn. Det går även att söka på teknikområdet.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Enstaka uppgifter kan skyddas.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Patent är en ensamrätt för innehavaren att på olika sätt utnyttja en uppfinning. Exakt vad ensamrätten innebär och hur långt den sträcker sig kan du läsa i 3 § patentlagen. Patentskyddet är territoriellt – ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv ansöka om att få patent även i andra länder. Är uppfinningen främst avsedd för den svenska marknaden kan det räcka med ett svenskt patent. Var då medveten om att vem som helst får rätt att tillverka, sälja eller använda din uppfinning utomlands. En ansökan om patent skyddas i 18 månader, därefter ska ansökan vara offentlig. Under de 18 månader som ansökan skyddas går det att få veta om en viss ansökan lämnats in till PRV med hjälp av personnamn eller företagsnamn. Uppgifterna är indelade i patent, designskydd och varumärke. Patent är själva uppfinningen (den tekniska uppfinningen) och skyddas i 18 månader och är därefter offentlig.I ett patent skyddas den tekniska lösningen på ett problem, inte utseendet av produkten. Du kanske även behöver ett patent och ett varumärkesskydd. Ta del av skillnaderna mellan skydd.Designskydd (mönsterskydd) är uppfinningens utseende och upphovsmannen kan i sin ansökan begära att det ska skyddas (inte vara offentligt) i sex månader men inte längre. Varumärket är själva symbolen och är alltid offentlig. Hos PRV går det att söka på uppgifter från och med 1885, men i många fall går det bara att se vem som blev beviljad patent. Via Aktinsyn på PRV:s hemsidan, sehttp://www.prv.se/Patent/e-tjanster/ går det att söka med hjälp av ansökningsnummer och då se ansökan och akten hos PRV. En annan söklänk är:http://se.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=se/se/quick.hts.

Övrigt

PRV är en avgiftsfinansierad statlig myndighet som hör till Näringsdepartementet och styrs ytterst av vår riksdag och regering. PRV:s övergripande mål och inriktning bestäms av riksdagen varje år i samband med budgetpropositionen och mynnar ut i ett så kallat regleringsbrev. Här hittar du, förutom det regleringsbrev som styr vår verksamhet, länkar till vår instruktion och myndighetssförordningen samt PRV:s strategiska plan. Dessutom finns här vår författningssamling och våra årsredovisningar

Personer och företag

Myndighet

Bizbook eller http://www.allabolag.se

Hemsida

Begär

Sök efter personer, företag, telefonnummer och organisationsnummer.

Du måste veta

Sparas

Sekretess

Register

Åtkomliga uppgifter

Övrigt

Personnummer

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Folkbokföringen

Du måste veta

Ovanligt namn eller namn i kombination med ungefärligt födelseår och/eller bostadsort. Ju mer information som finns desto lättare blir det att söka. Det går att kombinera uppgifter om till exempel namn, födelseår och bostadsort. Finns uppgifter om postnummer är det enklare att hitta rätt person, även om det gäller ett vanligt namn. Kan endast lämnas ut via telefon eller besök, ej via mejl.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen, med undantag för personer med skyddad identitet. Enligt SCB har ca 7000 personer skyddad identitet.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Personnummer, namn, adress, tidigare adress, födelseort, civilstånd och uppgifter om barn. Personnummer på de närmsta familjemedlemmarna, barn, make, maka och föräldrar. Uppgifter om vårdnadshavare.

Övrigt

Många myndigheter har handlingar (som är offentliga) med uppgifter om personnummer, de flesta myndigheter har dock samma sökmöjligheter som folkbokföringen. De flesta myndigheter uppdaterar sina register efter folkbokföringsregistret. Registret finns hos bland annat hos kronofogdemyndigheten, Rikspolisstyrelsen och försäkringskassan. Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2182&refid=1023 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfische hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2241&refid=1122 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Präster – anmäld eller anmälare

Myndighet

Domkapitlet i respektive stift, Svenska kyrkans överklagarnämnd vid överklagat beslut http://www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden

Hemsida

Begär

Kontakta domkapitlet i det stift där prästen arbetar.

Du måste veta

Namn på den anmälde.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Regionalt efter stift, centralt vid överklagande

Åtkomliga uppgifter

Det krävs en skriftlig förfrågan för att få veta om en präst är anmäld. När det gäller biskopar kontaktas ansvarsnämnden för biskopar.

Övrigt

Svenska kyrkan tillämpar fortsatt offentlighetsprincipen efter separation från staten.

Skild – är X

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Äktenskapsregistret

Du måste veta

SCB söker bara på personnummer. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.statenspersonadressregister.se/Startsida.html

Sparas

För alltid.

Sekretess

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Uppgifter om äktenskapsskillnad, äktenskapsförord, gåvan mellan makar, bodelningshandling, anmälan om bodelning, avskrivning av äktenskapsskillnadsmål (då parterna gjort en anmälan om äktenskapsskillnad) och avskrivning (då parterna under betänketiden har ångrat sig och alltså fortfarande är gifta) med mera.

Övrigt

Om personen/personerna är födda innan 1956 krävs fullständiga namn på båda makar och i vissa fall behövs även kvinnans efternamn som ogift. Det är ofta lättare att söka på kvinnans efternamn, som ogift. Om det skett ett namnbyte behövs det tidigare efternamnet. Om personen inte är folkbokförd kan det även gå att söka på personnummer utan de fyra sista siffrorna. Alla uppgifter är offentliga. Det går att göra sin begäran via e-post. För att få kopia på handlingar tas en grundavgift ut på 100 kr, därefter tillkommer en avgift på 2 kr per kopia. Uppgifter om tidigare äktenskap och datum för äktenskapsskillnad finns hos folkbokföringsregistret. Se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html

Skulder hos kronofogden

Myndighet

Kronofogden

Hemsida

Begär

Rex-registret eller INIT. Rex-registret kommer (i framtiden) göras om till INIT. Handlingar som gäller mål mer än tre år gamla finns hos arkiven. (2010-09)

Du måste veta

Personnummer eller organisationsnummer. Kontakta eventuellt Folkbokföringen för att få personnummer.

Sparas

Vissa uppgifter och mål där skulden är betalad gallras efter tre år och finns sedan på mikrofilm.

Sekretess

Vissa uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden skyddas. (offentlighets- och sekretesslagen)

Register

Centralt. Registren med aktuella uppgifter är centrala och arkiven är regionala.

Åtkomliga uppgifter

Alla typer av skulder, belopp, enskilda mål, obetalda böter, obetald vägtrafikskatt, försatt i konkurs, kvarstad, betalningssäkring, utmätning i lön, handräckning, annan utmätning, fordringsägare och näringsförbud. Hela akten för den skuldsatte kan begäras ut.

Övrigt

I Rex-registret (redovisningssystem för exekutionsväsendet) finns alla typer av skulder som gått vidare till kronofogden och där kronofogden fastställt ett utslag i mål om betalningsföreläggande. Alla kronofogdens kontor har tillgång till Rex-registret och INIT. Just nu (2010) finns det olika typer av uppgifter i de båda arkiven men Rex-registret ska övergå till INIT. Hos arkivet finns mål sedan 1982 på mikrofilm. Kontakta det arkiv där personen är folkbokförd. Arkiven är regionala men på huvudkontoret i Solna finns ett arkiv där det går att söka över hela landet. Oftast finns presentationsterminal där man själv kan söka. Syftet med kronofogdens verksamhet är att den som har skulder ska bli behandlad på ett riktigt och lagligt sätt och att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kronor och därefter utgår en avgift på två kronor per sida.

Skulder hos Skatteverket

Myndighet

Skatteverket

Hemsida

Begär

Vilka skulder har X ? För att boka dator och söka själv fråga efter allmänhetens terminal.

Du måste veta

Personnummer eller organisationsnummer. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html

Sparas

Om personen är avliden innan 1991 finns uppgifterna i kyrkoböckerna som finns i riksarkivet.

Sekretess

Vissa uppgifter om ekonomiska och sociala förhållanden skyddas. (offentlighets- och sekretesslagen)

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Skatteskulder, taxerad inkomst samt förmögenhet. Handläggare hos Skatteverket kan svara på om det finns en skatteskuld registrerad men har ingen övrig information.

Övrigt

Allmänhetens terminal är Skatteverkets söksystem/register där det går att söka över hela landet. Allmänhetens terminal finns på alla Skatteverkets kontor och det finns bokbara datorer. Hos Skatteverket finns endast uppgifter om skatteskulder. Efter en viss tid (olika för olika typer av uppgifter) förs uppgifterna över till kronofogdemyndigheten. Övriga typer av skulder finns hos kronofogdemyndigheten.

Skyddsombud

Myndighet

Arbetsgivare eller fackförbund.

Hemsida

Begär

Du måste veta

Sparas

Sekretess

Register

Åtkomliga uppgifter

Uppgifter om skyddsombud.

Övrigt

Från och med 8 april 2008 är skyddsombudsregistret hos Arbetsmiljöverket nedlagt. För information om skyddsombud kontakta arbetsgivare eller fackförbund.

Släktingar

Myndighet

Riksarkivet

Hemsida

Begär

Forskarexpeditionen

Du måste veta

Bostadsort vid bestämd tidpunkt, församling, bostadsort där modern var skriven.

Sparas

För alltid

Sekretess

Uppgiften kan skyddas om särskilda skäl finns (SekrL 7:15)

Register

Registren finns i respektive län.

Åtkomliga uppgifter

I forskarsalen i Arninge finns kyrkobokföringen för hela Sverige från och med 1895 samt SCB:s utdrag ur kyrkobokföringen från och med 1860 tillgängliga på mikrokort. I församlingarnas kyrkoböcker går det att söka från 1600-talet. Samtliga församlingar har mikrofilmats respektive scannats och finns tillgängliga hos folkbokföringsexpeditionerna på landsarkiven. De finns i orterna Lund, Göteborg, Vadstena, Visby, Stockholm (stadsarkiv), Karlstad, Uppsala, Östersund samt Härnösand.

Övrigt

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god arkivering samt att bevara, vårda, tillhandahålla arkivmaterial. Riksarkivet skall också ha tillsyn över att arkiven sköts enligt lagen.

Studielån – har X

Myndighet

Centrala studienämnden (CSN)

Hemsida

Begär

Uppgifter om studiemedel, ansökan eller skuld.

Du måste veta

Personnummer eller namn. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.skatteverket.se

Sparas

Tills lånen är återbetalade. Ansökan sparas på Riksarkivet, se http://www.statensarkiv.se/default.as

Sekretess

Uppgifter om skäl till reducerat lån (t ex sjukdom) skyddas. Annars ingen sekretess.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Ansökan om lån, aktuell skuld med mera. Om personen studerar just nu finns även uppgifter om högskola, hel- eller deltidsstudier, vilken lokal studienämnd som handlagt senaste låneansökan. Lokala nämnden har uppgifter om studieort, institution och ämne.

Övrigt

CSN är ansvarig myndighet för utbetalning av studiemedel (lån och bidrag) och är även ansvarig för lån till hemutrustning för flyktingar.

Styrelseuppdrag – i aktiebolag

Myndighet

Bolagsverket eller http://www.allabolag.se (gratis)

Hemsida

Begär

Vilka/vilket styrelseuppdrag har X? Vilka sitter i styrelsen X?

Du måste veta

Personnummer, organisationsnummer eller bolagsnamn.

Sparas

För alltid

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Styrelseuppdrag (begär aktuell förteckning över styrelseuppdrag), styrelser som X tidigare suttit i (begär historisk förteckning), andra styrelseledamöter, verksamhet, firmatecknare, adress.

Övrigt

Bolagsverkets register fungerar som en faktabank med information om näringslivet för näringslivet och samhället i övrigt.

Svenska kyrkan – medlem i

Myndighet

Svenska kyrkans kyrkokansli

Hemsida

Begär

Du måste veta

Personnummer

Sparas

För alltid.

Sekretess

Ingen

Register

Åtkomliga uppgifter

Uppgifterna förs in i skatteregistret med viss fördröjning. Pastorsexpeditionen har de senaste uppgifterna om in- och utträden.

Övrigt

Svenska kyrkan tillämpar fortsatt offentlighetsprincipen efter separationen från staten. Dock råder Svenska kyrkan till att istället direkt kontakta den specifika församling personen tillhör, vet man inte vilken församling personen tillhör kan man få denna uppgift på hemsidan genom att ange adress.

Taxitillstånd – innehavare av

Myndighet

Transportstyrelsen

Hemsida

Begär

http://www.korkortsportalen.se/kontakt/Frageformular-om-korkort-och-forarbevis1/

Du måste veta

Personnummer. Det går även att söka på ett fordons registreringsnummer för att sedan få uppgifter om ägaren (körkort och taxitillstånd). Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.statenspersonadressregister.se/Startsida.html

Sparas

Sökbart i fem år efter det att körkortet inte längre gäller.

Sekretess

Vissa uppgifter om orsak till återkallande av körkort skyddas. (SekrL 7:18). Annars ingen.

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Typ av tillstånd och körkort, giltighetstid, aktuellt bilinnehav, om körkortet återkallats, felparkeringsavgifter.

Övrigt

På grund av PUL finns inte personrelaterade uppgifter i internet- registret. Det går att göra sin förfrågan via fax, e-post eller genom att ringa. Det går att få allmän information om fordonet via internetsökning. Fullständiga uppgifter kan lämnas om fordonet ägs av ett företag eller organisation. Vägverket är ansvarig myndighet för frågor som rör väghållning och vägtrafik.

Telefonnummer

Myndighet

Vägverket, Pliktverket, Verket för högskolestudier,med mera.

Hemsida

Begär

Att få uppgifter om telefonnummer.

Du måste veta

Personnummer, namn i kombination med adress (postnummer).

Sparas

Sekretess

Register

Åtkomliga uppgifter

Exempel på handlingar som går att begära ut med hjälp av offentlighetsprincipen där det ofta finns uppgifter om telefonnummer; i Pliktverkets register över värnpliktiga finns uppgifter om telefonnummer, uppgifterna är från inskrivningen och kan vara inaktuella. Körkortsansökan och andra handlingar hos Vägverket. Platsansökan, om X arbetar på en myndighet, ansökan om tillstånd för boendeparkering, domar från till exempel tingsrätten, ansökningar till Verket för högskolestudier, ansökningar till bostadsköer. Om X är gift kan make/maka eller sambo ha ett öppet abonnemang, sök adress och vilka som bor där på http://eniro.se/ och kontakta folkbokföringen för uppgifter om familjeförhållanden.

Övrigt

För att ha skyddat (hemligt) telefonnummer har personen meddelat sin operatör att telefonnumret inte ska stå med i telefonkatalogen (eniro).

Tvistemål- part i

Myndighet

Tingsrätt

Hemsida

Begär

Registrator

Du måste veta

Personnummer, ovanligt namn, målnummer eller organisationsnummer. Det går även att söka på datum då beslutet fattades. Det kan ta lång tid att hitta genom att söka på datum, men möjligheten finns att komma till tingsrätten och själv söka bland olika beslut just det datumet. Kontakta i första hand tingsrätten där brottets har begåtts och i andra hand där personen/personerna är folkbokförda. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.h

Sparas

Hos tingsrätten finns domar från och med 1981 fram tills idag.

Sekretess

Ingen

Register

Regionalt

Åtkomliga uppgifter

Om X blivit stämd eller stämt någon i ett tvistemål och för vad, belopp, domslut. Personnummer, namn och adress på parter. Själva domen, målbeskrivning, (en kort berättelse om vad fallet handlar om), sakomständigheter och påföljd (domen), domskäl (med vilken motivering beslut om den aktuella domen togs).

Övrigt

Nio sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per sida. Kan få ut uppgifter digitalt via mejl. Registrator på enskild tingsrätt kopplar till ansvarig person inom myndigheten som kan scanna in eventuella uppgifter som inte redan finns digitalt

Umgänge, underhållsbidrag, vårdnad om barn

Myndighet

Tingsrätt

Hemsida

Begär

Diariet

Du måste veta

Personnummer på barn eller förälder, eller ovanligt namn på barn eller förälder. Kontakta den tingsrätt där barnet är folkbokfört. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html

Sparas

För alltid

Sekretess

Vissa uppgifter om sjukdomar skyddas (SekrL 7:4). Annars ingen sekretess.

Register

Regionalt

Åtkomliga uppgifter

Beslut om umgängesrätt och fastställt underhållsbidrag. Vissa personuppgifter på parterna.

Övrigt

Nio sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Utgivare av periodisk skrift

Myndighet

Patent- och registreringsverket (PRV)

Hemsida

Begär

Expeditionen för periodiska tidskrifter.

Du måste veta

Vilken skrift det gäller eller namn på ansvarig utgivare.

Sparas

För alltid (uppgifter finns sedan 1941).

Sekretess

Ingen

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Ägare, styrelseledamöter, registreringstidpunkt, ägarbyten, utgivningstäthet.

Övrigt

Skrifter som ges ut fler än fyra gånger per år skall registreras. Kungliga biblioteket med flera har pliktexemplar.

Utskänkningstillstånd

Myndighet

Kommunen där serveringen sker

Hemsida

Begär

Att få uppgifter om serveringstillstånd eller utskänkningstillstånd.

Du måste veta

Personnummer eller restaurangnamn.

Sparas

Många uppgifter gallras efter cirka 5 år, det är olika med olika typer av tillstånd och olika typer.

Sekretess

Uppgifter om orsak till indraget tillstånd, skatteskulder, köpeavtal, arrendeavtal mm skyddas (SekrL 8:6).

Register

Regionalt

Åtkomliga uppgifter

Typ av tillstånd, vilka tider på dygnet det gäller, tillståndsinnehavare, indragna tillstånd.

Övrigt

Val, kandidat och resultat

Myndighet

Valmyndigheten. Den inrättades den 1 juli 2001 och har som uppgift att planera och genomföra val och landsomfattande folkomröstningar. Det finns för närvarande tolv anställda.

Hemsida

Begär

valresultat, statistik, partisedlar och arkivmaterial från 1998 och framåt.

Du måste veta

Vilket parti, person eller vilket val du vill kolla upp.

Sparas

Valsedlarna gallras bort fem år efter mandatperioden är slut.

Sekretess

Allt är offentligt på sidan.

Register

Information och resultat från valen 1998 och framåt. Personer, partisedlar och arkivmaterial finns även på sidan.

Åtkomliga uppgifter

Vill du komma åt sammanställningar av resultat för val och folkomröstningar som är äldre 1998 så går detta att komma åt genom att kontakta Statistiska Centralbyrån (SCB).

Övrigt

Vård av unga (LVU) och missbrukare (LVM)

Myndighet

Länsrätt

Hemsida

Begär

Att få se beslut om LVU (Lagen om vård av unga) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare).

Du måste veta

Personnummer eller namn. Om man vet vilket datum ett ärende inkommit till Länsrätten men inte namn eller personnummer kan man kontakta registrator. Kontakta folkbokföringen för personnummer, se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html

Sparas

Uppgifter i läkarutlåtanden skyddas. Annars ingen sekretess.

Sekretess

Regionalt

Register

Dom och beslut är offentliga. Vissa personuppgifter, orsak till beslut, vårdnadshavare med mera.

Åtkomliga uppgifter

Beslut om LVU gäller bara personer under 18 år. Kommunens socialnämnd ansöker till länsrätten om en person ska tas om hand enligt LVU. Länsrätten prövar målet och beslutar om personen ska tas om hand eller inte. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, beslutet måste sedan bekräftas av länsrätten inom en vecka. Grunden för ett omhändertagande enligt LVM är att anmälan görs till kommunens socialtjänst av exempelvis personens läkare, socialsekreterare eller anhörig. Visar socialtjänstens utredningen att personen behöver vård enligt LVM går begäran vidare till länsrätten. Länsrätten beslutar sedan om tvångsvård. Nio sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Övrigt

Värnplikt

Myndighet

Rekryteringsmyndigheten

Hemsida

Begär

http://www.rekryteringsmyndigheten.se/service-och-e-tjanster/vara-register/

Du måste veta

Personnummer eller ovanligt namn och ort och ungefärligt födelsedatum.

Sparas

För alltid. Efter att personen fyllt 70 år går uppgifterna till krigsarkivet.

Sekretess

Register

Centralt

Åtkomliga uppgifter

Inskrivningsår, förband, befattning vid inskrivningen, nuvarande befattning, speciella kunskaper, grad, typhinder, (vapenfri tjänst, befriad), repövningar, vitsord (tre betyg: uppförande, lämplighet i befattning, allmän duglighet. Högsta betyg är 10, lägsta (ej godkänd) är 5. Registret innehåller uppgifter om svenska män och kvinnor mellan 18-47 år, även de som inte gjort värnplikt. Pliktverket har omfattande statistik, det går att söka statistik på hemsidan.

Övrigt

Totalförsvarets pliktverk ansvarar för mönstring, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga samt stöd under deras tjänstgöring.

Veterinärer – anmäld eller anmälare

Myndighet

Veterinära ansvarsnämnden

Hemsida

Begär

Namn på anmälare eller anmäld veterinär.

Du måste veta

Djurägarens namn eller veterinärens namn.

Sparas

För alltid.

Sekretess

Register

Centralt (ej på data, tar tid att få uppgifter).

Åtkomliga uppgifter

Anmälan. Skicka förfrågan med e-post.

Övrigt

Veterinära ansvarsnämnden prövar bland annat frågor om disciplinansvar för veterinärer i den veterinärmedicinska verksamheten samt frågor om återkallelse av legitimation som veterinär. Utreder felbehandlingar och klagomål.Tar ej fram statistik då det med deras system skulle ta alldeles för lång tid. Däremot kan man få tillgång till deras arkiv för att ställa samman egen statistik.